Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Narava-Okolje-Izpusti-Pozar-Naselje-AAG-
Odgovor glavne inšpektorice za okolje na zahtevo AAG v primeru požara v Kemis d.o.o.

torek, 30. maj 2017 @ 11:12 CEST

Uporabnik: Sonce

V AAG smo 18.05.2017 zahtevali z dopisoma na MOP in IRSOP, da vzorčenje okolice požara opravijo neodvisni tuji referenčni laboratoriji, ter da Kemisu odvzamejo obratovalno dovoljenje in nemudoma zaprejo obrat.

24.05.2017 smo prejeli odgovor glavne inšpektorice za okolje, ki ni odgovorila NIČ! Za rubriko saj ni res pa je sodi stavek; Poročilo je v štirih mesecih od dneva pregleda naprave dostopno tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja! Odgovora iz MOP, do 28.05.2017 nismo prijeli, zato upravičeno domnevamo, da MOP ne želi komunicirati z NVO, ko jim postavimo neprijetna vprašanja.

V AAG bomo nadaljevali z aktivnostmi, da se ta obrat zapre in da bodo odgovorni, ki so opustili kontrolo nad delovanjem tega obrata odgovarjali pred zakonom.

Vpliv naprave in skladišča nenevarnih odpadkov že brez požara, povzroča preveliko spremembo naravne in bivalne vrednote prebivalcev oziroma jih celo zdravstveno ogroža Zbirna mesta za odpadni material naprave imajo neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode, rake, ribe in dvoživke, zaradi tega v AAG menimo, da lokacija za zbirališče nevarnih odpadkov ne sodijo v bivalno področje.

Pri presoji vplivov so bili na terenu upoštevani specifična ekologija in lastnosti posameznih vrst, tip posega in območje (relief, vodna mreža in klimatske razmere).Vpliv na ribe se pokaže že v strugi potoka Tojnica.

Vpliv na ostale živalske vrste pa na celotnem vodo-zbirnem območju Ljubljanice, kamor se iztekajo izpusti iz naprave in skladišča nevarnih odpadkov. Zbirališče odpadkov je že pred nesrečo, skupaj z drugimi negativno vplivalo na zdravje živali, ki se prihajajo hranit na njega in s tem tudi na zdravje ljudi, saj le te prihajajo v neposredni stik z okoliškimi prebivalci. Ogrožene so tako živali kakor tudi rastline na področju, do koder sega negativen vpliv naprave. 

Zaradi pomanjkanja verodostojnih podatkov po nesreči AAG sklepa, da je v zemlji in vodi v okolici polno strupenih snovi, ki negativno na zdravje ljudi oziroma okoliške prebivalce, ki se raztezajo od območja izcednih voda,  prav tako pa to vodo pijejo tudi živali na tem območju. Po enakem principu delujejo tudi drugi vplivi na okolje, njihovi vplivi so vedno tudi daljinski in niso omejeni zgolj na ozko območje zbirališča odpadkov in naprave. V okolici bodo posledice nesreče vidne še dolgo in bodo vplivale na zdravje ljudi, še posebaj tistih, ki gojijo in oživajo povrtnine saj bodo prve padajine sprale strupene snovi iz površja v zemljo.

Na tem vplivnem področju je klima zmernimi  zimami in vročimi poletji ter močnim vetrovom. Na področju posega ni državnega monitoringa vetra in reprezentativni podatki za to območje ne obstajajo, ravno tako kot ni temperaturnega monatoringa. S tema dvema monitorigoma je povezan tudi vplivno območje onesnaženosti po požaru, ki bi ga morale pristojne službe objaviti, pa tega podatka nismo zasledili nikjer.

V AAG predvidevamo, da so se v tem obratu poleg znanih predelovali odpadki tudi iz farmacevske industrije, bolnišnični odpadki in razne kemijske tekočine, ki pa jih po specifikaciji nismo zasledili. Prav ti odpadki lahko povzročijo biološko onesnaženost, ki pa jo uradne institucije niso kontrolirale. Poznano nam je, da so odpadki vsebovali tudi kadmij, živo srebro in druge težke kovine za katere pa po naši oceni ni bilo izvedenih meritev v tleh. V kolikor so ti dejansko prisotni bodo neposredno ogrozili zdravje ljudi in še posebno otrok, ki se igrajo po okolici pa tudi v zraku kot fini delci, ki se usedajo na vrtnine, polja, strehe, okenske police, predvsem pa jih otroci in odrasli vdihavajo lahko dolgo časa, saj jih veter lahko zopet dviga.

Vpliv na zdravje ljudi na tem področju s stališča prenosa bolezni ni raziskan, saj imajo vpliv tudi onesnažen potok, ki se napajajo z odpadno izcedno vodo, ki pronica v potok tudi iz onesnažene okolice po požaru. Prav tako tako nas čudi, da KEMIS DOO ne najdemo v REGISTRU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Register obratov na podlagi 19. in 29. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
(Uradni list RS, št. 22/16) ter 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06- odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

AAG je bil v preteklosti kot stranski udeleženec vključen v postopek pridobivanja OVS za EKOREL iz Kranja, ki ima podobno proizvodnjo, kot pogoreli obrat. Pristojne na ARSO smo upozorili, da obstaja požarna nevarnost in da gasilci nimajo za gašenje ne potrenih sredstev in tudi ne ustreznega znanja. Čeprav smo razpolagali z izjavo povelnika gasilcev te pristojni niso upoštevali in so kljub temu izdali OVS.

Zaradi vsega zgoraj navedenega v AAG zahtevamo:

- Zaradi slabih izkušenj, ki smo jih imeli z neverodostojnimi meritvami na področju Celjske kotline in drugih primerih zahtevamo, da izvedejo  vzorčije z analizami celotne okolice požara skupaj z oceno tveganja za otoke, nosečnice, občutljive in odrasle skladišča nevarnih odpadkov Kemis d.o.o z širšo okolico tveganja neodvisni tuji referenčni labolatoriji.

- AAG zahteva od prisojnih služb, da nemudoma odzamejo podjetju Kemis d.o.o. obratovalno dovoljenje in da se ta proizvodnja na tej lokaciji takoj zapre!

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

Poslano po e-pošti:

- ga. Irena Majcen - Ministrica za okolje RS
- ga. Dragica Hržica, glavna inšpektorica - Inšpektorat RS za okolje in prostor

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Narava-Okolje-Izpusti-Pozar-Naselje-AAG-Domov
Powered By GeekLog