Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20100724122646168
Problematika zavračanja plačevanja računov za zdravstvene storitve nezavarovanim

nedelja, 25. julij 2010 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Problematika zavračanja plačevanja računov za zdravstvene storitve nezavarovanim s strani Ministrstva RS za zdravje

Ministrstvo RS za zdravje je letos začelo zavračati plačevanje računov za zdravstvene storitve uporabnikom Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Problem je, da večina naših uporabnikov zakonsko žal ne izpolnjuje pogojev za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja, saj gre za:
- slovenske državljane brez prijavljenega stalnega prebivališča (brezdomci);
- slovenske državljane z dolgovi (bivši samostojni podjetniki);
- izbrisane iz registra prebivalcev RS;
- tujce, ilegalne pribežnike, bivše prosilce za azil, ki jim ni bil priznan status begunca (ljudje z dovoljenjem za začasno zadrževanje na območju RS).

Omenjene ciljne skupine ljudi tudi nimajo pogojev za zaposlitev, niti pravice za pridobitev denarne socialne pomoči na Centrih za socialno delo, zato so brez kakršnih koli dohodkov in računov za zdravstvene storitve ne morejo poravnati!

Kot poseben problem predstavljajo nezavarovani državljani RS. Ministrstvo za zdravje trdi, da morajo biti vsi državljani RS vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. Iz prakse vidimo, da v mnogih primerih to ni možno – zaradi administrativnih oz. zakonskih ovir (prijava stalnega prebivališča) ali osebnih razlogov (propad podjetja, dolgovi). Zato smo Ministrstvu za zadravje predlagali, da se zakonodaja na tem področju spremeni ali dopolni. Osnovno zdravstveno zavarovanje naj bo vezano na državljanstvo!

V našo Ambulanto prihajajo tudi ljudje z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki so brezposelni. To so večinoma najbolj socialno ogroženi, ki prejemajo denarno socialno pomoč in se ne morejo zavarovati kot občani (nimajo državljanstva). Ti sicer izpolnjujejo pogoje za ureditev zavarovanja (plačevati si ga morajo sami na ZZZS), na podlagi odločbe Centra za socialno delo, da so prejemniki denarne socialne pomoči, pa jim država plačuje dodatno zdravstveno zavarovanje. Slednje pa jim popolnoma nič ne koristi, saj si večina osnovnega zavarovanja ne plačuje (finančno niso zmožni)! Zato smo MZ predlagali, da bi tem ljudem država plačevala osnovno zavarovanje!

Velik problem, s katerim se srečujejo zdravniki v Ambulanti je tudi presojanje o nujnosti ali nenujnosti zdravljenja!
Zakon sicer navaja: »Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:
- nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujcev in državljanov RS s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v RS ali so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po določbah tega zakona niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja«.
(7. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ur. l. RS, št. 76/2008)

V Ambulanti nudimo osnovne zdravstvene storitve zdravljenja v akutnih primerih, v urgentnih primerih pa pacienta pošljemo v bolnišnico (na podlagi napotnice). Večkrat so zdravniki v stiski pri presoji o urgentnih primerih, saj smo od MZ dobili navodila, da bodo krili le zdravstvene storitve, ki so bile nujne! Če na MZ ocenijo, da ni šlo za urgentni primer oz. nujno zdravljenje, plačilo računa zavrnejo (tudi če gre za osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja).

Predlogi in rešitve za MZ

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20100724122646168Domov
Powered By GeekLog