Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/20050201164119979

Polje ničte točke torek, 8. februar 2005 @ 05:41 CET Uporabnik: triaswtc Kot POLJE pojmujemo polje ničte točke, podatomsko polje neskončno velike kvantne energije v takoimenovanem praznem prostoru - vakuumu. POLJE naj bi bilo ‘morje’ mikroskopskih vibracij v prostoru med stvarmi. Osnova našega vesolja je tako valujoče morje energije – velikansko kvantno polje - če seštejemo vsa gibanja vseh delcev vseh različic v vesolju, dobimo neskončni neizčrpni vir energije. V kontekstu pojmovanja religije si POLJE razlagamo z življensko silo, ki preveva celotno vesolje – različne religije jo imenujejo kolektivna/univerzalna zavest/sveti duh/či/prana. POLJE povezuje vse z vsem v neskončni nevidni mreži. Materija je samo iluzija, skupek podatomskih delcev, ki se neprestano gibljejo in ki jih drži v svojih krempljih morje energije. Elektron, ki kroži okrog jedra, dobiva energijo iz POLJA, zato se atom tudi ne ‘sesuje’. POLJE ničte točke je vzrok za stabilnost vse materije. Če prekinemo tok energije ničte točke, se zruši celotna atomska struktura. Še več, vsa materija je med seboj povezana s kvantnimi valovi, ki se razširajo v prostoru in času. In še tako majhen delec materije na enem koncu vesolja je preko kvantnega polja povezan z vsemi ostalimi delci. Kvantni delec ima to sposobnost, da na poljubno razdaljo hipoma vpliva na drug kvantni delec, brez izmenjave kakršne koli sile ali energije- torej samo informacija. Kvantni delci, ki so enkrat že bili v stiku, ohranjajo nekakšno povezanost tudi po razdružitvi, dejavnost enega vpliva na drugega ne glede na medsebojno razdaljo. Zato je svet na na svoji subatomski ravni nedeljiva kompleksna mreža medsebojno odvisnih razmerij. Vse na tem svetu, ne glede na velikost ali težo, je sestavljeno iz kvantnih delcev (kvantni delec je tudi elektron, električni naboj), ki so v interakciji s POLJEM. Vsaka molekula ima svojo lastno frekvenco, ki se uporablja za komunikacijo. Če to frekvenco shranimo in jo kasneje zaigramo drugi molekuli, lahko s tem sprožimo točno določen biološki proces. Vsi podatomski delci obstajajo v stanju vseh možnosti in součinkujejo drug na drugega ter na vse ostale trenutno preko vsega prostora in časa. Zato tudi vesolje obstaja v nekem ogromnem tukaj – kjer tukaj pomeni vse točke prostora in časa v posameznem trenutku. Življenje v POLJU obstaja kot ena vseobsežna sedanjost. Vsa prihodnost/preteklost obstaja v POLJU kot nekakšen čisti potencial, ki se oblikuje in materializira, ko ta potencial opazujemo in ga ovrednotimo, tako kot to velja za vsak kvantni delec. Prenos informacij v subkvantem svetu je trenuten povsod in vedno prisoten in ne obstaja v prostoru in času. POLJE, ki je sestavljeno iz elektromagnetnih valov, ima svojo lastno podstrukturo. To so skalarni valovi, ki nastanejo ob gibanju podatomskih delcev v interakciji s POLJEM.. Skalarni valovi niso elektromagnetni in nimajo smeri/spina. Potujejo mnogo hitreje od svetlobnih valov. Skalarni valovi naj bi kodirali informacije o prostoru in času v brezčasni in brezprostorski kvantni stenogram interferenčnih vzorcev. Skalarni valovi naj bi sestavljali nekakšno matično polje vseh polj, ki je končni holografski načrt sveta za vse čase, preteklost in prihodnost. Kadar vidimo v preteklost ali prihodnost, se povežemo s tem poljem/načrtom (Ervin Laszlo). Čas/prostor sta v resnici sekundarna in izpeljana iz višje dimenzionalne osnove kot poseben red. Tudi vsa živa bitja smo samo skupki kvantne energije, ki neprestano izmenjujemo informacije s POLJEM. Vsa živa bitja oddajamo šibko sevanje - visoko koherentne fotone, ki sestavljajo nekakšno bioenergetsko polje(aura) - koherentno polje okrog živih bitij in prek informacijske izmenjave na kvantni ravni dobimo potrebne informacije za vse življenske procese. Bitja iste vrste si preko tega polja izmenjujejo potrebne informacije, običajno pa živali vidijo električna polja drugih živali/rastlin in jih na osnovi informacije o njihovem polju razpoznajo (kače – ptiče, krave nestrupene/strupene rastline, itd). Če kvantno polje shranjuje/oddaja informacije, potem tudi POLJE shranjuje vse informacije vseh časov in vsi mi smo vedno v stiku s temi informacijami. Centralna enota stika so možgani, ki pa spuščajo samo določen spekter valovnih informacij – receptivna polja v nevronih so uglašena na zelo majhen obseg frekvenc - na našo srečo. Za zdaj je dokazano, da se omejitve sprejemanja informacij, ki jih kontrolirajo možganske dendritne mreže, sprostijo v stanjih spremenjenega zavedanja kot so meditacija, sproščanje, ganzfeld, sanje, medsebojni globoki povezanosti dveh oseb, itd. Torej mora obstajati empirični način, da se z izbranimi frekvenčnimi vzorci priključimo na ta neizčrpen vir energijskih informacij in iz njega dobimo željene podatke (za zdaj se s POLJEM še na nepoznan način uglasijo npr. jasnovidci, jogiji, ipd). Upam da ne v tako bližnji prihodnosti, bomo uspeli narediti nekakšen kvantni stroj, s širokim spektrom nastavljivih frekvenc, s katerim se bomo direktno priključili na POLJE. Zaenkrat lahko iz POLJA črpamo informacije z magnetoresonančnim snemanjem kvantnih fluktuacij. Zavedati pa se moramo, da direktno branje različnih informacij iz POLJA, izvzetih iz prostora in časa lahko pripelje do kompletnega kaosa in neslutenih malverzacij – popačitev prostor/čas kontinuuma. Sama zavest/um deluje na kvantni frekvenčni ravni in s tem obstaja/deluje zunaj prostora/časa, zanjo ne veljajo zakoni, ki določajo materialni svet – materijo in zato imamo dostop do vseh informacij preteklosti/prihodnosti. Če lahko vplivamo na kvantne dogodke, potem lahko vplivamo tudi na dogodke/trenutke, ki niso del sedanjosti. Zaznava je posledica sodelovanja med podatomskimi delci naših možganov in POLJEM. Možgani za svoje delo in komuniciranje uporabljajo točno določene frekvence (od 0.5Hz do nekje 50Hz). Preprosta vendar osupljiva razlaga je ta, da ko vidimo stvari okrog sebe, beremo na kvantnem nivoju informacije iz POLJA, s katerimi nato možgani zgradijo slike, ki jih vidimo pred seboj. Torej večina informacij ni shranjena v naših možganih, ampak je shranjena v POLJU. Nekateri dokazujejo, da celo naša zavest lahko v POLJU živi po fizični smrti (komunikacija medijev z umrlimi). Ko umremo, se naša ‘lastna frekvenca’ razdruži od materije, npr. naših celic in se vrne nazaj v POLJE. Vse to govori v prid znanstveni razlagi o pojmovanju nekaterih religij, predvsem budističnih, in še več k ‘razgaljenju’ religioznih dogm v posameznih religijah. Že sam namen lahko vpliva na verjetnost določenega dejanja in njegovega rezultata, največji učinek pa ima na stanje/trenutek, ki je prvo v verigi možnih dogodkov. Torej lahko preko POLJA vplivamo na ključne trenutke v preteklosti - začetna stanja in jih spremenimo, recimo tako da vplivamo na razvoj neke bolezni. Če je tudi misel verjetnosten kvantni proces, potem namen v prihidnosti vpliva na to, da se aktivira točno določen nevron, ki sproži točno določeno verigo kemičnih/hormonskih zaporedij, ki lahko pripeljejo do neke bolezni ali ozdravitve, do izboljšanja nekega bolezenskega stanja, težko pa se preusmeri tok v primeru že popolnoma razvite bolezni, ki vodi v smrt. Zdrave osebe oddajajo visoko koherentne – organizirane svetlobne delce (Fritz Popp). Pri bolnih je to sevanje zmeraj bolj kaotično. Pri bolnikih z rakom je vidna izguba organiziranosti na tem energetskem nivoju, tako da je podatomska komunikacija med posameznimi deli telesa motena in celo prekinjena. Kot da bi zgubljali energijo- svetlobne delce (telo ugaša). Primer: Fritz Popp je ugotovil, da bela omela vpliva na fotonsko emisijo rakastih celic tako, da te po terapiji s frekvencami bele omele zopet sevajo normalno - rak se pozdravi.. Na drugi strani pa se bolniki z multiplo sklerozo ‚kopljejo’ v svetlobi. Pacienti s to boleznijo so vpijali preveč svetlobe, zaradi česar celice niso mogle pravilno opravljati svojega dela. Nekatere kancerogene snovi spreminjajo lastne frekvence, ki jih oddajajo posamezni deli telesa. Iz tega lahko sklepamo, da je bolezen neke vrste frekvenčna motnja – motnja v človekovih kvantnih fluktuacijah. Energijsko zdravljenje je potem vzpostavljanje koherence v kvantnih fluktuacijah, vrnitev sistema v stabilno stanje. In že sam namen ustvarja stanje večje urejenosti. Velja pa tudi, da več oseb, ki združujejo isti namen, močneje vplivajo na zdravljenje. Ljudje, ki jih povezujejo zelo močne vezi (npr. podobno misleči se osredotočijo na isto stvar) namreč ustvarjajo večjo urejenost v naključnem sistemu – ustvari se skupinsko kvantno sevanje, ki ima fizični učinek. Informacije v polju pomagajo ohranjati zdravo življenje. Izguba komunikacije in povezave s POLJEM je verjetno vzrok za nastanek bolezenskih stanj. Zdravilci črpajo informacije iz zdravilnih zapisov v POLJU in na ta način tudi zdravijo: zdravilci, pa tudi navadni ljudje lahko z osredotočenim namenom ustvarjamo red v naključnih fluktuacijah POLJA in preko tega vzpostavljamo večji red pri npr. bolnih. Najbolj zdrava hrana ima najnižjo in najbolj koherentno intenziteto svetlobe. Zdravje je stanje dovršene podatomske komunikacije, slabo zdravje pa stanje porušene komunikacije. Pa še nekaj je zelo pomembno. Vsaka snov, vsaka molekula, vsak organizem ima svojo lastno frekvenco. Z digitalnim snemanjem si zapisujemo te frekvence in namesto da bi pobijali bakterije in viruse s kemičnimi preparati, jih bomo v bližnji prihodnosti odstranjevali s predvajanjem točno določenih frekvenc – frekvence, ki so „neprijazne“ za npr. posamezne viruse. Te frekvence bi lahko vnašali v vodo, ki je poznani zapisovalec in skladiščnik vsemogočih frekvenc, in nato z zaužito/frekvenčno oplemeniteno vodo zdravili vsa živa bitja, pa tudi rastline. Te eksperimente pospešeno izvajajo na različnih koncih sveta, znane in patentirane pa so tudi že naprave, s katerimi naredimo točno določene elektronske kapsule z izbranimi frekvencami, in ki jih lahko že sedaj pošiljamo po internetu. Ker je vse povezano z vsem in vsak delec komunicira in je preko POLJA povezan z vsemi drugimi delci, potem ni nikogar ali ničesar več, ki ne bi bil tako ali drugače pomemben za vse, potem ni nobeno živo bitje samo slučajen proizvod narave in vse ima svoj smisel in temelji na enotnosti/enosti, vsak ima točno določeno mesto in pomembnost. Celo naša dejanja in misli in namere niso nepomembna, ampak so del in celota, ki gradi in spreminja celotni univerzum. Vsak še tako nepomemben človeček je zopet v centru kreiranja in bistven za soustvarjanje vsega in vseh. (NEMA MARGINALACA, bi rekel …). Ni več absolutnega časa in prostora, ampak je samo en zelo velik ‚tukaj’, kjer ‚tukaj’ predstavlja ves čas in prostor kot en sedaj/tukaj. Nekateri pojmi uporabljeni v tem tekstu: Polje: je matrika ali medij, ki preko neke sile povezuje več točk v prostoru: Sila je lahko težnost, elektormagnetna sila, itd. Delovanje sile vidimo kot valovanje v polju. Polje je tako področje vpliva. Kvantnih polj ne povezujejo sile, temveč izmenjava energije, ki se nenehno porazdeljuje. Valovi so občasne oscilacije, ki se pomikajo skozi polje. Pomembna lastnost valov je, da kodirajo in prenašajo informacije (dva vala v fazi se prekrivata, pride do interference, kjer je skupna amplituda večja od posameznih, signal se ojači in sproži proces vtisnenja - izmenjave informacij). Valovi imajo zaradi tega neomejeno zmožnost skladiščenja informacij. Delci so samo majhni otočki energije polja, ki se kratko pojavijo in zopet izginejo nazaj v osnovno polje. Delcev zato ni mogoče ločiti od polja – praznega prostora okrog njih. Edina resničnost je samo polje. Energija ničte točke ob vsaki posamezni izmenjavi v polju je samo polovica vrednosti fotona, vendar če seštejemo vse izmenjave v vesolju v enem trenutku, dobimo ogromno energijo. Vsa podatomska snov je v nenehni interakciji s tem osnovnim poljem. Vsi valovi polja vsrkujejo zapise o obliki vseh stvari- vse valovne dolžine in frekvence. POLJE je zato posnetek vesolja iz vseh časov, zrcalna slika in zapis vsega, kar je kdajkoli bilo. Vakuum: nič; prostor, kjer naj ne bi bilo nobene materije niti energije. Kvantna mehanika zanika, da vakuum obstaja. V POLJU so še vedno zaznavne fluktuacije celo pri temperaturi absolutne ničle(najnižje možno energetsko stanje), kjer naj ne bi bilo več nobene snovi in ničesar, kar bi povzročalo gibanje. Energija ničte točke je energija v najbolj praznem stanju prostora pri najmanjši možni energiji, od katere ni mogoče odvzeti več nobene energije. Vsi podatomski delci vplivajo drug na drugega tako, da izmenjujejo energijo z drugimi kvantnimi delci, ki se navidez pojavljajo iz niča ter se hipoma vzajemno združujejo in izničujejo, s čimer sprožajo naključne fluktuacije energije brez vidnega vzroka. Hitre delce, ki nastanejo v tem bežnem trenutku, fiziki imenujejo virtualni delci, ker namreč obstajajo samo v času te izmenjave. Po načelu nedoločenosti (Werner Heisenberg) zaradi izmenjave virtualnih delcev vedno ostane še nekaj remanentnega stresanja, ki pa ga fiziki v svojih enačbah niso upoštevali, ker naj bi bilo itak zmeraj prisotno, zato ni ničesar spreminjalo in zato so ga tudi zanemarili. Zato je tudi energija ničte točke vedno navzoča nekje v podstatu vsega. Celotno gibanje vseh delcev v vesolju generira polje ničte točke., kar naj bi bila samodejna regeneracijska zanka v vesolju. POLJE je vesoljno osnovno stanje, ki se samo nenehno regenerira. Kvantna koherenca: sposobnost podatomskih delcev, da sodelujejo med seboj. Podatomski delci so med seboj povezani s pasovi elektromagnetnih polj in s tem komunicirajo kot celota. Koherenca sproži komunikacijo med delci. Na kvantem nivoju govorimo o delcih/valovih. Koherenco lahko opazimo tudi pri živih sistemih(Bose/Einstein kondenzacija). Fotone skladišči(sprejema in oddaja) DNK. DNK oddaja/sprejema velik obseg frekvenc. Te so povezane z različnimi celičnimi funkcijami. DNK sestavlja 26 parov vijačnic in te so v vsaki celici organizma. Vijačnice vsebujejo dolge verige nukleotidov, sestavljenih iz 4 gradnikov(adenin, timin, citozin, gvanin). DNK uporablja različne frekvence kot informacijsko orodje. Valovi kodirajo in prenašajo informacije po celem telesu. Vir: www.triphyllon.com povzeto po www.thefieldonline.com Komentarji (2) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog